Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 23:51

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε. - myData - ΑΑΔΕ Κύριο

Γράφτηκε από

Τι είναι η πλατφόρμα myDATA;
myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) είναι η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ, στα οποία:
• παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και
• απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Η aidpc είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα και να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις ώστε να λειτουργούν σύννομα απολαμβάνοντας όλα τα πλεονεκτήματα που φέρνει ο ψηφιακός σχηματισμός.

Πόσα είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία;
Η πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει δύο Βιβλία:
1. Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους
2. Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση

Τι εγγράφεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία; Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:
1. Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων
2. Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών
3. Διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους
Οι παραπάνω 1 έως 3 εγγραφές έχουν τυποποιηθεί από την ΑΑΔΕ, ώστε να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις Επιχειρήσεις και να καταχωρούνται ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ. Συνολικά, ονομάζονται Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών


Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών
Οι Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών της ΑΑΔΕ περιλαμβάνουν:
1. Τυποποιήσεις δεδομένων Σύνοψης Παραστατικών εσόδων / εξόδων της Επιχείρησης
Η Σύνοψη του Παραστατικού περιλαμβάνει δεδομένα όπως, στοιχεία αντισυμβαλλόμενων, αξίες, φόροι, χαρτόσημα, τέλη, κρατήσεις, χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών)
2.Τυποποιημένες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης
Περιλαμβάνεται σύνοψη και όχι το σύνολο των διενεργούμενων λογιστικών εγγραφών κάθε φορολογικού έτους, διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και συγκεντρωτικά τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων Έχουν δημιουργηθεί Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών, με ειδικές Στήλες για καθεμία από αυτές


Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών
Τιμολόγιο ΠώλησηςΑπόδειξη Λιανικής Πώλησης
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Πιστωτικό Λιανικής Πώλησης
Τίτλος Κτήσης
Συμβόλαιο (έσοδο ή έξοδο)
Πιστωτικό Τιμολόγιο
Στοιχείο Αυτοπαράδοσης - Ιδιοχρησιμοποίησης
Ειδικό στοιχείο (απόδειξη είσπραξης/πληρωμής)
Μισθοδοσία
Παραστατικό Διακίνησης
Αποσβέσεις
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων

Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών: Παράδειγμα
Οι στήλες που περιλαμβάνει η Τυποποίηση Δεδομένων του Παραστατικού
«Τιμολόγιο Πώλησης»
Στοιχεία αντισυμβαλλόμενων ημεδαπής / αλλοδαπής
Είδος Σύνοψης Παραστατικού: «Τιμολόγιο Πώλησης»
Στοιχεία Συναλλαγής (χωρίς Περιγραφή Ειδών – Υπηρεσιών)
Καθαρή Αξία + ΦΠΑ – Παρακρατήσεις + Λοιποί Φόροι + Χαρτόσημα + Τέλη - Κρατήσεις Λοιπών Φορέων του Δημοσίου = Συνολική Αξία Παραστατικού
Συσχετιζόμενα Παραστατικά (Πιστωτικά, Συμπληρωματικά)

 

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε μια πλήρη αναφορά για το myDATA